Európai Únió, Széchenyi 2020
Európai Únió, Széchenyi 2020

Martfű Strand Szépe részvételi szabályzat

„KERESSÜK A MARTFŰ STRAND SZÉPÉT!” – Fotóverseny a Martfű Hotel Thermal Spa Facebook oldalán

1. A játék neve és rövid leírása: A „KERESSÜK A MARTFŰ STRAND SZÉPÉT!” – Fotóverseny keretein belül azon Facebook felhasználókat szólítjuk meg, akik nyilvános Facebook profillal rendelkeznek.

2. A játék menete: arra kérjük meg a felhasználókat, hogy a 2023.08.05. 7:00 óra és 2023.08.23. 19:00 óra időtartam alatt olyan fotókat töltsenek fel a https://www.facebook.com/termalspamartfu Facebook oldalon megosztott fotóversenyt hirdető poszt alá, amely a Martfű Hotel Thermal Spa fürdő, wellness vagy strand területén készült a kép feltöltőjéről. Csak olyan képet fogadunk el, melyen a nevező látható és saját maga töltötte fel, amennyiben felmerül a gyanúja annak, hogy a nevező nem saját magáról készült képet töltött fel, a képet a versenyből kizárjuk.

3. A játék szervezője: A játék szervezője a TERMÁL-MEDICAL Zrt. (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 7. 2. em., adószám: 12400139-2-41, képviseli: Czifra Kolos vezérigazgató), a továbbiakban: „Szervező”. A nyereményjátékot semmilyen formában nem szponzorálja, üzemelteti, működteti vagy támogatja a Facebook. Bármilyen kérdés, észrevétel vagy panasz a nyereményjáték Szervezőjéhez érkezik be és nem a Facebookhoz.

4. A játékban részt vevő személyek és a részvétel feltételei: A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy, aki rendelkezik Facebook fiókkal, kivéve a „Szervező“ tisztségviselői, alkalmazottai és azok (Ptk.8:1 § (1) bekezdés 2. pont) szerinti) közeli hozzátartozói (továbbiakban: „Játékos“). Korlátozottan cselekvőképes nyertes „Játékos“ esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.

A játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben a játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. Amennyiben egy játékos súlyosan megsérti a játékszabályokat (például nem valódi személyeket, hanem robotokat használ fel a lájkolásra), a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az adott játékost a nyereményjátékból kizárja.

5. A moderációs alapelvek A moderációs alapelvek szerint közzétett komment: · nem sértheti más személyek vagy vállalatok szellemi tulajdonhoz fűződő jogát, illetve személyiségi jogait; · nem támogathat erőszakos, veszélyes vagy antiszociális viselkedési formákat; · nem lehet törvényellenes és nem sértheti az íratlan és írott közösségi szabályokat; · nem sértheti mások etnikai, vallási, politikai meggyőződését; · nem tartalmazhat obszcén, sértő, vulgáris, fenyegető zaklató szexista vagy rasszista utalásokat; · nem tartalmazhat spam jellegű üzenetet; · nem tartalmazhat a Szervezőre vonatkozó negatív tartalmú kijelentéseket; · nem tartalmazhat Szervező versenytársaira vonatkozó utalásokat, logókat, jelmondatokat, üzeneteket; · nem valósíthat meg plagizálást, nem tartalmazhat burkolt reklámot;

6. A játék időtartama: A játék a Martfű Hotel Thermal Spa https://www.facebook.com/termalspamartfu Facebook oldalán 2023.08.05. 7:00 óra és 2023.08.23. 19:00 óráig tart. A fotókra érvényes lájkokat leadni 2023.08.23. 19:00 óráig lehet.

A hozzászólásban képet közzétevő játékosok közül az a 3 játékos jogosult nyereményre, akik a képükre a legtöbb lájkot gyűjtötték a játék végéig. Az 1. helyezett a legtöbb lájkot, a 2. helyezett a második legtöbb lájkot, a 3. helyezett a harmadik legtöbb lájkott gyűjtő játékos.

7. A játék nyereménye: 1. helyezett nyereménye: 1 db 1 éjszaka/2 főre szóló szállásutalvány a Martfű Hotel Thermal Spa-ba 2. helyezett nyereménye: 1 db kombinált fürdő és wellness belépő a Martfű Hotel Thermal Spa-ba 3. helyezett nyereménye: 1 db kombinált fürdő és wellness belépő a Martfű Hotel Thermal Spa-ba

8. Az eredményhirdetés időpontja: A Szervező Martfű Hotel Thermal Spa https://www.facebook.com/termalspamartfu Facebook oldalán önálló bejegyzésként teszi közzé a nyertes nevét 2023.08.25. 24.00 óráig.

9. A fotóverseny nyertesei: A Szervező a 3 legtöbb lájkott kapott fotó nevezőjét jelöli ki a 7. pontban megnevezett nyeremények nyertesének. A nyertesek a versenyre hozzászólásban nevezett fotók közül azoknak a fotóknak a feltöltői, aki ka játék végéig, tehát 2023.08.23. 19:00 óráig a legtöbb lájkot kapták. A Szervező számításba veszi azt, hogy a játékosok eleget tettek a nyereményjáték kiírásának. Az eredményt minden esetben a Szervező a saját Facebook profiljával hirdeti ki, a nyeremény átvételével kapcsolatosan a nyertesnek privát üzenetben küldd tájékoztatást. A Szervező a nyereményjátékkal, és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát az nyereményjátékot bármikor kiegészítse, módosítsa vagy törölje. A játék során pótnyertest nem hirdetünk. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; · egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja; · jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

10. Nyeremények átvétele: A nyereményeket a Martfű Hotel Thermal Spa-ban lehet átvenni a kiértesítést követően a Szervező munkatársával történő egyeztetés szerint. A Nyereményakcióban résztvevők vállalják, hogy nyertesség esetén jogosultságukat személyi azonosító irattal igazolják, és együttműködnek a Szervezővel annak érdekében, hogy nyereményük átadása megtörténjen

11. A Szervező felelőssége: A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

12. Kizárás: A Játékból kizárásra kerülnek azok a játékosok, akik megsértik a 4. pontban lefektetett moderálási alapelveket, valamint, ha a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

13. Vegyes rendelkezések – Adó és Adatszolgáltatás: - A versenyben való részvételnek nem feltétele vásárlás. - A szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt. A nyeremények készpénzre nem válthatók. A Játékban részt vevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy: · az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a „Játékos „a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel; · a nyertes játékosok adatait (NÉV, FACEBOOK PROFIL, ) a Szervező nyilvánosságra hozhatja a szervező Facebook és oldalain; A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. - A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a Martfű Hotel Thermal Spa https://www.facebook.com/termalspamartfu Facebook oldalán az eredményhirdetéskor megjelenjen a neve és a nyereménye. Hozzájárul továbbá, hogy a nyeremény átvételéről fotót készítsen a Szervező, és a fent megnevezett Facebook oldalon közzétegye. - A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A nyertes személyes adatait a Szervező nem tárolja, azt harmadik félnek ki nem adja és nem használja fel semmilyen célból. - A résztvevők nyereményre való jogosultságukkal kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.